Disclaimer

Verantwoordelijkheid

Noël De Rudder besteedt de grootste zorg aan de inhoud van Excel for Accountancy, en stelt zich derhalve tot doel juiste, actuele en zo volledig mogelijke informatie te verstrekken. Alhoewel wij dit tot een absoluut minimum trachten te beperken, zijn fouten evenwel niet uit te sluiten. Noël De Rudder kan dan ook geenszins verantwoordelijk gesteld worden wanneer zou blijken dat de informatie misleidend, onvolledig, onjuist of achterhaald zou zijn, of wanneer gebruik ervan door de klant tot enige schade geleid heeft.

Reikwijdte

Met Excel for Accountancy lichten wij u zo volledig en accuraat mogelijk in over de praktijkgerichte toepassing van Microsoft Excel voor de economische beroepen. Onze informatie mag echter nooit begrepen worden als bindend en adviserend. Excel for Accountancy is dus een informatieverstrekker maar verleent zelf geen advies bij uw vragen over concrete situaties of dossiers. Wordt de informatie verstrekt na een individuele vraag van een klant, dan nog betreft het antwoord op deze vraag een abstract antwoord op een louter theoretische vraag en geen professioneel advies. De auteurs en de uitgeverij houden zich het recht voor desgevallend een vraag niet te beantwoorden en kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor de mogelijke negatieve gevolgen van de interpretatie en/of het gebruik van de geboden informatie/antwoorden.

Alle rechten voorbehouden

Excel voor economische beroepen (digitaal beschikbaar gemaakt via de website Excel for Accountancy) is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, geproduceerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, in enige vorm of op welke wijze ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Verantwoordelijke uitgever: Noël De Rudder, Ten Hogen 103, 9170 De Klinge.